Prioritetne EU direktive

PROPISI

Sljedeće EU direktive su od ključnog značaja i hitnosti implementacije od strane podzajmoprimaca u Crnoj Gori. Lista je indikativna, ali ne i iscrpna, budući da neke dodatne EU direktive mogu biti primjenjivije na specifične podzajmoprimce, što ovisi o sektoru poslovanja.

Direktive zajedničke za sve industrije 2001/95/EZ – Direktiva o opštoj sigurnosti proizvoda

1993/465/EEZ Odluka Vijeća – Moduli različitih faza postupaka

procjene usklađenosti i pravila stavljanja i upotrebe znaka usklađenosti CE, namijenjeni za primjenu u direktivama o tehničkom usklađivanju – podsticaji za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom ISO9000

Uredba (EZ) br. 1935/2004 – materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom i stavljanje van snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ

Uredba EU 2023/2006 – dobra proizvodna praksa za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom

EN 1672-2 (2009) Pogoni za preradu hrane – Osnovni pojmovi – 2. dio: Higijenski zahtjevi

Uredba (EZ) br. 178/2002 – utvrđivanje opštih načela i zahtjeva zakona o hrani, osnivanje Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanje postupaka u područjima sigurnosti hrane i dalje modifikacije

Uredba (EU) br. 305/2011 – utvrđivanje usklađenih uslova za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda i stavljanje van snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ

1989/391/EEZ – Uvođenje mjera za podsticaj poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu – podsticaj za implementaciju sistema upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja ISO18000

1989/654/EEZ: Minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi na radnom mjestu

2009/104/EZ – Upotreba radne opreme – o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za sigurnost i zdravlje radnika pri upotrebi radne opreme na radu (druga pojedinačna direktiva u smislu člana 16. stava 1. Direktive 89/391/EEZ)

1989/656/EEZ – Minimalni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi za upotrebu lične zaštitne opreme na radnom mjestu

1992/58/EEZ – Minimalni zahtjevi za postavljanje sigurnosnih znakova i/ili znakova za zaštitu zdravlja na radu

1990/269/EEZ – Minimalni zdravstveni i sigurnosni uslovi pri ručnom prenošenju tereta u slučajevima kad postoji opasnost posebno od povreda leđa radnika

2003/10/EZ – Minimalni zdravstveni i sigurnosni zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (buke)

2002/44/EC – Minimalni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (vibracije)

2009/161/EU – Indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti – utvrđivanje trećeg popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i izmjena Direktive Komisije 2000/39/EZ

1999/13/EZ – Ograničenje emisija isparljivih organskih spojeva koji nastaju pri upotrebi organskih rastvarača u određenim aktivnostima i postrojenjima

1999/92/EZ – Minimalni zahtjevi za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika potencijalno izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera

1992/85/EEZ – Uvođenje mjera za podsticaj poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje

Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za upotrebu unutar određenih naponskih granica

Direktiva 2006/42/EZ o strojevima i o izmjeni Direktive 95/16/EZ (preinačena), Direktiva 2014/30/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (preinačena)

Uredba (EZ) br. 661/2009 o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sistema, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

Uredba (EU) br. 167/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Direktiva 2014/68/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržište opreme pod pritiskom

Direktiva 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima

761/2001/EC Uredba – Dobrovoljno učešće organizacija u sistemu upravljanja životnom sredinom i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) – podsticaj za implementaciju sistema upravljanja životnom sredinom ISO14000

2008/1/EZ – Integrirano sprječavanje i kontrola zagađenja

2006/11/EZ – Zagađenje uzrokovano ispuštanjem određenih opasnih materija u vodnu sredinu Zajednice

1994/62/EZ – Ambalaža i ambalažni otpad

1991/689/EZ – Opasni otpad

1999/31/EZ – Odlagališta otpada

2000/76/EZ – Spaljivanje otpada

Direktiva 2012/27/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 25. oktobra 2012. o energetskoj efikasnosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju van snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ

Direktiva 2010/31/EU o energetskoj efikasnosti zgrada (preinačeno)

Direktiva 2009/28/EZ o promociji upotrebe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju van snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. septembra 2009. o materijama koje oštećuju ozonski sloj (Tekst značajan za EGP)

Direktiva 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola zagađenja), preinačeno, tekst značajan za EGP Direktiva 2006/12/EZ o otpadu

Direktiva 91/689/EEZ o opasnom otpadu

Direktiva 2000/60/EZ o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Direktiva o vodama)

2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

2002/96/EZ – Otpadna električna i elektronička oprema

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.