REZULTATET

Programi për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Shqipëri ka financuar 3 projekte deri tani, me një total prej €1.91 milionë.

Grafiku më poshtë tregon ndarjen e projekteve të financuara sipas sektorit të industrisë.

Situata deri më: 30.09.2022

Vendndodhja e projekteve sipas rajoneve