GRANTET INVESTUESE

GRANTET

Çdo projekt do të marrë grant investimi deri në 15% në rastin e implementimit të suksesshëm dhe verifikimit të projektit:

    • Kalkulimi i vlerës së grantit të investimit i pagueshëm për projektin dhe/ose huamarrësin do të bëhet nga Konsulenti Verifikues (“KV”) dhe do të prezentohet në Raportin e Verifikimit.
    • Pagesa e Grantit Investues llogaritet si ekuivalenca më e ulët 15% e:
    • Vlerës së pranueshme të kredisë së dhënë, ose,
    • Vlerës së pranueshme të Shpenzimit Investues të projektit, duke mos përfshirë çfarëdo TVSH të pagueshme në lidhje me investimin.