DIREKTIVAT PRIORITARE TË BE-së

RREGULLORET

Direktivat e mëposhtme të BE-së kanë rëndësi kritike dhe urgjencë të implementimit nga kredi-marrësit në Republikën e Shqipërisë. Lista është indikative dhe nuk është përfundimtare pasi që Direktivat shtesë të BE-së mund të jenë më të aplikueshme për kredimarrës të veçantë, varësisht nga sektori i operacioneve të biznesit.

2001/95 / EC – Direktiva për sigurinë e përgjithshme të produkteve

Vendimi i Këshillit 1993/465 / EEC – Modulet për fazat e ndryshme të procedurave të vlerësimit të konformitetit dhe rregullat për vendosjen dhe përdorimin e markës CE të konformitetit, të cilat synojnë të përdoren në Direktivat e harmonizimit teknik – inkurajimi për zbatimin e ISO9000 Sistemit të Menaxhimit të Kualitetit

Rregullorja (EC) Nr 1935/2004 – materialet dhe artikujt që kanë për qëllim të vijnë në kontakt me ushqimin dhe duke anuluar Direktivat 80/590 / EEC

Rregullorja e BE 2023/2006 – Praktika e mirë e prodhimit për materialet dhe artikujt që kanë për qëllim të vijnë në kontakt me ushqimin

EN 1672-2 (2009) Makineri për përpunimin e ushqimit – Konceptet themelore – Pjesa 2: kërkesat e higjienës

Rregullorja (CE) 178/2002 – Përcaktimi i parimeve dhe kërkesave të përgjithshme të ligjit të ushqimit, vendosja e Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore dhe përcaktimi i procedurave për çështjet e sigurisë ushqimore dhe modifikimet e mëtejshme

Rregullorja (BE) Nr 305/2011 – përcaktimi i kushteve të harmonizuara për tregtimin e produkteve ndërtimore dhe anulimi i Direktivës së Këshillit 89/106 /EEC

1989/0391/EEC – Futja e masave për nxitjen e përmirësimeve në sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve në punë – inkurajimi për zbatimin e sistemit të menaxhimit të shëndetit dhe sistemit të menaxhimit të sigurisë ISO18000

1989/654/EEC – Kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për vendin e punës

2009/104/EC – Përdorimi i pajisjeve të punës në lidhje me kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve të punës nga punëtorët në punë (Direktiva e dytë individuale në kuptim të Nenit 16 (1) të Direktivës 89/391 / EEC)

1989/656/EEC – Kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë për përdorim nga punëtorët e pajisjeve mbrojtëse personale në vendin e punës

1992/58/EEC – Kërkesat minimale për sigurimin e shenjave shëndetësore dhe / ose të sigurisë në punë

1990/269/EEC – Kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë për trajtimin manual të ngarkesave ku ekziston një rrezik  i veçantë i dëmtimit të shpinës së punëtorëve

2003/10 /EC – Kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë lidhur me ekspozimin e punëtorëve ndaj rreziqeve që vijnë nga agjentët fizikë (zhurma)

2002/44 /EC – Kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë lidhur me ekspozimin e punëtorëve ndaj rreziqeve që vijnë nga agjentët fizikë (vibrimi)

2009/161/BE – Vlerat limite të ekspozimit indikues profesional – përcaktimi i një liste të tretë të vlerave limite të ekspozimit profesional në zbatimin e Direktivës së Këshillit 98/24 / EC dhe përshtatjen e Direktivës së Komisionit 2000/39 /EC

1999/13/EC – Kufizimi i rrezatimit të përbërjeve organike të paqëndrueshme për shkak të përdorimit të tretësve organikë në aktivitete dhe instalime të caktuara

1999/92/EC – Kërkesat minimale për përmirësimin e sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit të punëtorëve potencialisht në rrezik nga atmosfera shpërthyese

1992/85/EEC – Futja e masave për të inkurajuar përmirësime në sigurinë dhe shëndetin në punë të punëtoreve shtatzanë dhe punëtorëve që kanë lindur së fundi ose janë duke ushqyer me gji

Direktiva 2014/35/BE mbi Harmonizimin e Ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me Pajisjet Elektrike të Dizajnuara për Përdorim brenda Limiteve të Caktuara të Tensionit

Direktiva 2006/42/EC për makineritë dhe ndryshimin e Direktivës 95/16 / EC (riformulim), Direktiva 2014/30/ BE për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me pajtueshmërinë elektromagnetike (riformulim)

Rregullorja (EC) Nr. 661/2009 lidhur me kërkesat e miratimit të tekstin për sigurinë e përgjithshme të automjeteve, rimorkiove dhe sistemeve të tyre, komponentëve dhe njësive teknike të veçanta

Rregullorja (BE) Nr. 167/2013 për miratimin dhe mbikëqyrjen e tregut të automjeteve bujqësore dhe pyjore Tekst me rëndësi për EEA

Direktiva 2014/68/BE për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me vënien në dispozicion të tregut të pajisjeve nën presion

Direktiva 93/42/EEC në lidhje me pajisjet mjekësore

Rregullorja 761/2001 / EC – Pjesëmarrja vullnetare e organizatave në një skemë të eko-menaxhimit dhe auditimit të Komunitetit (EMAS) – inkurajim për zbatimin e Sistemit të Menaxhimit Mjedisor ISO14000

2008/1/EC – Parandalimi dhe kontrolli i integruar i ndotjes

2006/11/EC – Ndotja e shkaktuar nga disa substanca të rrezikshme të derdhura në mjedisin ujor të Komunitetit

1994/62/EC – Paketimi dhe paketimi i mbeturinave

1991/689/EC – Mbeturinat e rrezikshme

1999/31/EC – Deponia e mbeturinave

2000/76 / EC – Djegja e mbeturinave

Direktiva 2012/27/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 25 tetorit 2012 mbi efikasitetin e energjisë, duke ndryshuar Direktivat 2009/125/EC dhe 2010/30/BE dhe duke shfuqizuar Direktivat 2004/8/EC dhe 2006/32/EC

Direktiva 2010/31/BE mbi performancën energjetike të ndërtesave (rishikim)

Direktiva 2009/28/EC për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e ripërtrishme dhe ndryshimin dhe shfuqizimin e Direktivës 2001/77/EC dhe 2003/30/EC

Rregullorja (EC) Nr 1005/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 16 shtatorit 2009 mbi substancat që e zvogëlojnë shtresën e ozonit (tekst me rëndësi për EEA)

Direktiva 2010/75/BE mbi Emetimet Industriale (parandalimi dhe kontrolli i ndotjes së integruar), rishikim, Tekst me rëndësi të EEA

Direktiva 2006/12/EC për mbeturinat

Direktiva 91/689/EEC për mbetjet e rrezikshme

Direktiva 2000/60 / EC për krijimin e një kornize për veprim të Komunitetit në fushën e politikës së ujit (Direktiva e Ujit)

2012/19/BE për mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike

2002/96/EC – Mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.