BANKAT PARTNERE

BANKAT TONA PARTNERE 

Për ta thjeshtësuar procesin, të gjithë mekanizmat financiare janë drejtuar nëpërmjet Bankave Partnere lokale, të cilat marrin mbështetje të vazhdueshme nga Konsulentët e Programit.

Kushtet e kreditimit vendosen nga Bankat Partnere dhe vendimi përfundimtar për financimin e një kompanie aplikuese bëhet vetëm nga Bankat Partnere. BERZH, BE dhe Konsulentët e Projektit nuk kanë asnjë ndikim në këtë vendim.

Konsulenti i Projektit është përgjegjës për vlerësimin teknik të projekteve të investimit dhe, së bashku me Konsulentin e Verifikimit, për të vendosur dhe të shqyrtuar vlerat e grantit. Bankat Partnere do t’u paguajnë grantet pronarëve të projekteve të kompletuara dhe verifikuara me sukses.  Megjithatë, Bankat nuk kanë ndikim në nivelin e granteve që jepen.

Aktualisht, bankat partnere në Shqipëri që marrin pjesë në Programin për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Shqipëri janë:

Grupi OTP është një nga grupet bankare lider në Evropën Qendrore dhe Lindore.

Ju shërben më shumë se 19 milionë klientëve në 12 shtete me një gamë të gjerë produktesh financiare. Suksesi i tij unikat në Evropë i dedikohet po ashtu zyrave qendrore në rajon dhe histories 70 vjeçare: Grupi OTP kupton nevojat e konsumatorëve, është i hapur për inovacion dhe zhvillimi i tij përcaktohet nga operacione të parashikueshme dhe stabile.   E themeluar që prej vitit 1949, kompania është zhvilluar për të qenë sot një grup bankar ofrues i shërbimeve financiare universale.

Grupi OTP hyri në tregun bankar shqiptar zyrtarisht në vitin 2019 përmes një lajmërimi zyrtar me date 2 gusht 2018 nga Société Général i cili lajmëroi shitjen e aksioneve të  tij nga Société Général Albania ndaj OTP Bank Albania.

OTP Bank Albania ka një rrjet degësh të pozicionuar strategjikisht dhe një rrjet bankomatesh të vendosur strategjikisht në të gjithë Shqipërinë. Rritja dhe zgjerimi i rrjetit të degëve ka ardhur paralelisht me rritjen e numrit të klientëve.