PRIORITETNE EU DIREKTIVE

PROPISI

Sledeće EU direktive su od ključnog značaja i važnosti za implementaciju od strane podzajmoprimaca u Srbiji. Lista je indikativna, ali ne i iscrpna, budući da neke dodatne EU direktive mogu biti više primenjive na specifične podzajmoprimce, što zavisi o sektoru poslovanja.

2001/95/EZ – Direktiva o opštoj sigurnosti proizvoda

1993/465/EEZ Odluka Odobora – Moduli različitih faza postupaka procene usklađenosti i pravila stavljanja i upotrebe znaka usklađenosti CE, namenjeni za primenu u direktivama o tehničkom usklađivanju – podsticaj za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom ISO9000

Uredba (EZ) br. 1935/2004 – materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom i ukidanje direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ

Uredba EU 2023/2006 – dobra proizvodna praksa za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom

EN 1672-2 (2009) Strojevi za preradu hrane – Osnovni pojmovi – 2. deo: Higijenski zahtevi

Uredba (EZ) br. 178/2002 – utvrđivanje opštih principa i zahteva zakona o hrani, osnivanje Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanje postupaka u područjima sigurnosti hrane i dalje modifikacije

Uredba (EU) br. 305/2011 – utvrđivanje usklađenih uslova za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda i ukidanje Direktive Odbora 89/106/EEZ

1989/391/EEZ – Uvođenje mera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu – podsticaj za implementaciju sistema upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja ISO18000

1989/654/EEZ: Minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtevi na radnom mestu

2009/104/EZ – Upotreba radne opreme u skladu sa minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtevima za sigurnost i zdravlje radnika pri upotrebi radne opreme na radu (druga pojedinačna direktiva u smislu člana 16. stava 1. Direktive 89/391/EEZ)

1989/656/EEZ – Minimalni zdravstveni i sigurnosni zahtevi za upotrebu lične zaštitne opreme na radnom mjestu

1992/58/EEZ – Minimalni zahtevi za postavljanje sigurnosnih znakova i/ili znakova za zaštitu zdravlja na radu

1990/269/EEZ – Minimalni zdravstveni i sigurnosni uslovi pri ručnom prenošenju tereta u slučajevima kad postoji opasnost posebno od povreda leđa radnika

2003/10/EZ – Minimalni zdravstveni i sigurnosni zahtevi u odnosu na izloženost radnika rizicima koji mogu biti prouzrokovani fizičkim činiocima (buka)

2002/44/EC – Minimalni zdravstveni i sigurnosni zahtevi u odnosu na izloženost radnika rizicima prouzrokovani fizičkim činiocima (vibracije)

2009/161/EU – Indikativne granične vrednosti profesionalne izloženosti – utvrđivanje trećeg popisa indikativnih graničnih vrednosti profesionalne izloženosti u primeni Direktive Odbora 98/24/EZ i izmena Direktive Komisije 2000/39/EZ

1999/13/EZ – Ograničenje emisija isparljivih organskih jedinjenja koji nastaju pri upotrebi organskih rastvarača u određenim aktivnostima i postrojenjima

1999/92/EZ – Minimalni zahtevi za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika potencijalno izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera

1992/85/EEZ – Uvođenje mera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnica i radnica koje su nedavno rodile ili doje

Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namenjene za upotrebu unutar određenih naponskih granica

Direktiva 2006/42/EZ o strojevima i o izmeni Direktive 95/16/EZ (preinačena), Direktiva 2014/30/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (preinačena)

Uredba (EZ) br. 661/2009 o zahtevima za homologaciju tipa za opštu sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sistema, sastavnih delova i posebnih tehničkih jedinica namenjenih za takva vozila

Uredba (EU) br. 167/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Direktiva 2014/68/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržište tlačne opreme

Direktiva 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima

761/2001/EC Uredba – Dobrovoljno učešće organizacija u sistemu upravljanja životnom sredinom i nezavisnom revizijom (EMAS) – podsticaj za implementaciju sistema upravljanja životnom sredinom ISO14000

2008/1/EZ – Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja

2006/11/EZ – Zagađenje uzrokovano ispuštanjem određenih opasnih materija u vodenu sredinu Zajednice

1994/62/EZ – Ambalaža i ambalažni otpad

1991/689/EZ – Opasni otpad

1999/31/EZ – Odlaganje otpada

2000/76/EZ – Spaljivanje otpada

Direktiva 2012/27/EU Evropskog parlamenta i Odbora od 25. oktobra 2012. o energetskoj efikasnosti, izmeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju van snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ

Direktiva 2010/31/EU o energetskoj efikasnosti zgrada (preinačeno)

Direktiva 2009/28/EZ o promociji upotrebe energije iz obnovljivih izvora te o izmeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ

Uredba (EZ) br. 1005/2009 Evropskog parlamenta i Odbora od 16. septembra 2009. o materijama koje oštećuju ozonski sloj (Tekst značajan za EGP)

Direktiva 2010/75/EU u industrijskim emisijama (integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja), preinačeno, tekst značajan za EGP

Direktiva 2006/12/EZ o otpadu

Direktiva 91/689/EEZ o opasnom otpadu

Direktiva 2000/60/EZ o uspostavi okvira za delovanje Zajednice u području politike vodene sredine (Direktiva o vodama)

2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi

2002/96/EZ – Otpadna električna i elektronska oprema

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site.