Kriterijumi prihvatljivosti

KO I ŠTA SE MOŽE FINANSIRATI

KOJE SE KOMPANIJE MOGU PRIJAVITI?

Za kredit ili grant iz Programa podrške konkurentnosti MSP u Srbiji mogu se prijaviti sledeće kompanije:

  • MSP kompanije, preduzeća, firme, samostalni preduzetnici ili druga pravna lica osnovana u skladu sa zakonom Republike Srbije ili pojedinci registrovani kao privrednici ili angažovani u privrednim aktivnostima, u skladu sa zakonima Republike Srbije.
  • kompanije koje posluju primarno u Srbiji ili imaju stalno mesto poslovanja u Srbiji, preko kog se u potpunosti ili delimično obavlja njegova delatnost.
  • kompanija koja zapošljava manje od 250 radnika, čiji godišnji promet NE prelazi iznos od 50 miliona evra (ili ekvivalent) i/ili godišnji bilans stanja NE prelazi 43 miliona evra (ili ekvivalent).
  • kompanija koja NIJE u većinskom vlasništvu ili pod kontrolom Vlade Republike Srbije ili lokalnih vlasti niti bilo kog drugog političkog, državnog ili administrativnog orana, agencije ili njihovog dela. Komunalna preduzeća koja su u većinskom vlasništvu ili pod kontrolom Vlade Republike Srbije ili lokalnih vlasti ili državnih agencija Republie Srbije NE MOGU da koriste podzajmove. Kako bi se izbegla sumnja, ukupan udeo vlasništva koje država ili državni subjekt imaju nad podzajmoprimcem, bez obzira na to da li je ono pravno ili stvarno, direktno ili indirektno preduzeće, ne može biti veći od 49%, a Vlada i/ili bilo koji državni subjekt nisu direktno ili indirektno uključeni u svakodnevno vođenje poslovanja kompanije koja aplicira za sredstva niti imaju kontrolu nad upravljanjem poslovima kompanije koja je aplicirala za sredstva.
  • kompanija koja je dobila sva neophodna odobrenja i dozvole i koja poštuje nacionalno ekološko, socijalno, zdravstveno i bezbednosno zakonodavstvo Srbije.
  • aplikant/kompanije NIJE na EBRD-ovoj listi lica ili subjekata koji nisu pogodni za dodelu ugovora finansiranog od strane EBRD-a ili za finansiranje od strane EBRD-a.
  • Za kredit ili grant iz Programa podrške konkurentnosti MSP u Srbiji NE MOGU se prijaviti sledeće kompanije, lica ili subjekti:
   • kompanije i delatnosti koje se bave proizvodnjom i/ili trgovinom naoružanja ili vojne opreme;
   • finansijske institucije ili kompanije za pružanje finansijskih usluga;
   • osiguravajuće kompanije;
   • kompanije i delatnosti koje se bave proizvodnjom cigareta ili žestokih pića;
   • kompanije i delatnosti koje se bave prodajom cigareta  ili žestokih pića (osim ako je prodaja cigareta ili žestokih pića sporedna delatnost  u odnosu na primarnu delatnost subjekta);
   • kockarnice ili drugi objekti za igre na sreću;
   • kompanije i delatnosti koje se bave špekulativnim investicijama u imovinu ili valute ili bilo kojom drugom špekulativnom investicijom;
   • kompanije i delatnosti koje se bave investicijama u  hartije od vrednosti bilo koje vrste, uključujući investicije u akcionarski  kapital drugih kompanija;
   • bilo koje aktivnosti koje se pojavljuju na EBRD-ovoj Listi isključenih strana u pogledu zaštite životne sredine i socijalnih pitanja (https://ebrdgeff.com/romania/wp-content/uploads/2017/03/Environmental_and_Social_Exclusion_and_Referral_Lists.pdf)
   • bez prethodne pisane saglasnosti EBRD-a, bilo koje aktivnosti koje se pojavljuju na indikativnoj listi projekata kategorije A, priloženoj kao Dodatak 2 Politike zaštite životne sredine i socijalne politike EBRD-a (iz aprila 2019. – https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html); takvi potprojekti će morati udovoljiti EBRD-ovim Zahtjevima za provedbu.

KOJE PROJEKTNE INVESTICIJE SE MOGU FINANSIRATI?

  • Investicioni projekat mora biti finansijski održiv i mora da bude usklađen sa uobičajenim kriterijiumima kreditiranja partnerske banke, u skladu sa njenim uobičajenim postupcima odobravanja kredita. Odluka o tome da li će kredit biti odobren ili ne ostaje na partnerskoj banci Programa, a EBRD, EU i projektni konsultanti nemaju nikakvog uticaja na odluku.
  • Projekat treba da se implementira u Srbiji.
  • Projekat treba da bude usklađen sa važećim nacionalnim zakonodavstvom iz oblast zaštite životne sredine, socijalnim, zdravstvenim i sigurnosnim zakonodavstvom, te propisima i standardima zapošljavanja koji su na snazi u Republici Srbiji, kao i sa svim važećim obavezama javnih konsultacija koje su na snazi u Srbiji.
  • Investicioni projekat nije, niti će biti finansiran nekim drugim grantom.

Kako bi bio pogodan za finansiranje u okviru Programa, svaki investicioni projekat mora sadržati:

  • investiciju u industrijske prostorije, opremu, softver, unapređenje sistema upravljanja preduzećem i/ili opšte unapređenje koje ima za cilj da poboljša usklađenost sa jednom ili više EU direktiva u području zaštite životne sredine, bezbednosti zaposlenih i kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kako je navedeno u prioritetnim EU direktivama, a koje su primenjive na odgovarajući investicioni projekat; ili sa EU direktivom (koja ne spada u prioritetne EU direktive) za koju je naš tehnički tim potvrdio da trebate da budete saglasni sa istom.

Osim toga, tamo gde je relevantno, može se investirati i u visoke tehnologije uz poštovanje kriterijuma koji se odnose na tehnologije visokih performansi. Naš tim stručnjaka će vas dodatno usmeriti u smislu optimizacije odabira tehnologija, s ciljem poboljšanja finansijske održivosti vašeg investicionog projekta.

Osim gore navedenih, primenjuju se i sledeći specifični kriterijumi prihvatljivosti:

Polovna oprema

Polovnu opremu je teško opravdati u okviru Programa podrške konkurentnosti MSP u Srbiji, budući da investicije u polovnu opremu nose sa sobom mnoge rizike. Preporučuje se nabavka potpuno nove opremu.

Finansiranje polovne opreme je moguće ukoliko je, u izuzetnim slučajevima, oprema detaljno procenjena od strane našeg tima stručnjaka i ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

  • Oprema je u potpunosti vraćena u prvobitno stanje od strane proizvođača ili ovlašćenog centra
  • Oprema ima garanciju od najmanje šest meseci, koju izdaje kompanija koja ju je vratila u prvobitno stanje
  • Dokazana je isplativost investicije u poređenju sa novim ekvivalentom

Vozila

Vozila su pogodna za kredit i grant u okviru Programa ukoliko:

  • se koriste samo u poslovne svrhe
  • zamenjuju stara vozila (mora se navesti dokaz o uklanjanju starog vozila)
  • usklađena sa predviđenim EU standardima

Osim gore navedenih kriterijuma, postoje i sledeći dodatni kriterijumi za različite tipove vozila:

  • Taksi: vozila moraju biti hibridni automobili
  • Kamioni: moraju zadovoljavati najmanje Euro 6 normu;
  • Kombi vozila: moraju zadovoljavati najmanje Euro 6 normu i biti registrovana u skladu sa lokalnim zakonodavstvom za prevoz robe u komercijalne svrhe te isključivo za poslovanje kompanije
  • Autobusi: moraju zadovoljavati najmanje Euro 6 normu, u skladu sa poslovanjem kompanije (prevoz putnika).

Polovna vozila nisu prihvatljiva za finansiranje.

Industrijski prostori

Nabavka industrijskih prostora i obnova postojećih je pogodna za finansiranje pod uslovom da investicija poboljšava:

  • zdravlje i sigurnost na radu
  • zaštitu životne sredine
  • kvalitet i sigurnost proizvoda
  • energetsku efikasnost

u skladu sa EU direktivama inkorporiranih u nacionalno zakonodavstvo.

Obnova postojećih zgrada ili izgradnja novih zgrada je takođe prihvatljiva za finansiranje ukoliko se uskladi sa gore opisanim kriterijumima i namenama.

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.