EKSPANZIJA METALSKE INDUSTRIJE

Kompanija Belt d.o.o. osnovana je u oktobru 2001. godine kao kompanija koja će se baviti prodajom na veliko drvenog i građevinskog materijala (uključujući i čelične grede) i sanitarne opreme. Proizvode od čelika i metala koji se koriste u građevinske svrhe proizvodi/obrađuje u Srbiji. Skoro četvrtina ukupne prodaje (oko 90.000 tona godišnje) odnosi se na osnovni proizvod – ojačanu čeličnu mrežu.

Kako bi zadovoljila potrebe potrošača, koje prevazilaze tekuće kapacitete, kompanija dopunjuje svoju proizvodnju proizvodima koje kupuje od drugih ponuđača. Na ovaj način može da premosti kašnjenje u isporuci ili nestašicu proizvoda. Ovaj problem posebno se odnosi na elektro – zavarene armaturne mreže. Iz tog razloga, kompanija je investirala u novu mašinu kojom je zamenila staru liniju i proširila kapacitete proizvodnje električni-zavarene armaturne mreže na 25.000 tona godišnje, sa mogućnošću povećanja proizvodnje u budućnosti. Nova proizvodna linija je energetski efikasnija, sa smanjenjenom količinom otpada i boljom zaštitom i bezbednošću radnika na radu.

Kompanija je koristila besplatnu tehničku pomoć prilikom optimizacije investicije kao i 15% grant podsticaj od strane EU, nakon uspešne verifikacije.

Sa ovom investicijom, kompanija se susreće sa novim standardima, i to:

    • EU Regulativa 305/2011 Evropskog parlamenta i Odbora od 09. marta 2011. godine o utvrđivanju harmonizovanih uslova za promet građevinskih proizvoda, stavljena van snage od strane Saveta za direktive 89/106/EEC.
    • Direktiva 2012/27/EU Evropskog parlamenta i Odbora od 25. oktobra 2012. godine koja se odnosi na energetsku efikasnost, izmena direktiva 2009/125/EC i 2010/30/EU i stavlja se van snage Direktiva 2004/8/EC i 2006/32/EC tekst sa EEA relevantnošću,
    • 2006/42/EC koja se odnosi na mašine, izmena Direktive 95/16/EC (prerađena)
    • Direktiva 2014/30/EU koja se odnosi na harmonizaciju zakona zemalja članica u pogledu elektromagentne kompatibilnosti (prerađena) i
    • Direktiva 2014/35/EU koja se odnosi na harmozaciju zakona zemalja članica koja se odnosi na eleketričnu opremu dizajniranu za upotrebe sa određenim naponskim ograničenjima.

Iznos kredita

1,000,000

Grant podsticaj

€ 150,000

EU Direktive

Građevinski proizvodi, energetska efikasnost, mašine, elektromagnetna kompatibilnost.

Investirano u

Linija za zavarivanje mreže, Hladno valjana čelična rebrasta linija,

Prstenovi za hladno vlajanje i zavarivanje i podstanica za napajanje.

Energetska ušteda i smanjenje efekata staklene bašte

990MWh/y

312 tCO2/y