FAQ

Përse Programi për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë

Përgatitja për tu përafruar me Direktivat prioritare dhe rregulloret e BE-së mund të hapë një gamë të gjerë mundësish por mund të duket edhe shumë e komplikuar.

Për t’ju adresuar këtyre sfidave, BERZH ka tërhequr mbështetjen e Bashkimit Evropian për të financuar një ekip konsulentësh që të ndihmojnë kompanitë për të përcaktuar zgjidhjen optimale teknike dhe për të ofruar grante nxitëse që i lehtësojnë investimet e nevojshme për NVM-të.

Çfarë mbështetje siguron Programi për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë?

Ndihma teknike u ofrohet NVM-ve pa pagesë, për t’i ndihmuar atyre të sigurohen që t’i përmbushin kërkesat.

Ekspertët mund t’i këshillojnë investitorët për zgjedhjet më të përshtatshme të pajisjeve.

Ekspertët gjithashtu mund të këshillojnë investitorët për mundësi të reja investimi, si dhe për mundësi për ISO dhe lloje të tjera të çertifikimit, të cilat do ta afrojnë biznesin e investitorit dhe proceset e tij edhe më pranë përputhjes me direktivat e BE-së.

A mund të financoj pajisje të përdorur?

Financimi i pajisjeve të dorës së dytë është i mundur nëse mbi një bazë të jashtëzakonshme që pajisjet u vlerësuan plotësisht nga ekipi ynë i ekspertëve dhe nëse plotësohen kushtet e mëposhtme:

  • Pajisjet janë riparuar plotësisht nga prodhuesi ose një qendër e autorizuar
  • Pajisja ka një garanci prej së paku 6 muajsh të lëshuar nga kompania për rindërtim
  • Dëshmohet paanësia e kostos së investimit në krahasim me një ekuivalent të ri.

A mund të financoj automjete?

Automjetet kanë të drejtë për një kredi dhe grant sipas Programit nëse:

  • përdoren vetëm për qëllime biznesi
  • zëvendësojnë automjetet e vjetra (duhet të sigurohet dëshmi për eleminimin e automjetit të vjetër)
  • përmbush standardet e parashikuara të BE-së

A mund të financoj automjete të vjetra?

Automjetet e vjetra nuk janë të pranueshme.

Nuk jam klient i njërës nga Bankat Partnere. A mund të aplikoj për grant në Programin për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë?

Kreditë dhe grantet nën Programin për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë janë në dispozicion vetëm përmes Bankave Partnere.

Kompania ime është e regjistruar në vend, por projekti është jashtë vendit.

Projekti duhet të implementohet në Kosovë. Projekti duhet të jetë në përputhje me të gjitha legjislacionin kombëtar të zbatueshëm mjedisor, shoqëror dhe legjislacionin shëndetësor dhe të sigurisë si dhe rregulloret dhe standardet e punësimit në fuqi në vend, si dhe çdo detyrim përkatës të këshillimit publik në fuqi në vend.

Unë jam një sipërmarrës individual dhe nuk kam të punësuar. A mund të aplikoj?

Po, të gjitha NVM-të dhe sipërmarrësit mund të aplikojnë. Kompanitë me më shumë se 249 të punësuar nuk kanë të drejtë aplikimi. Por nuk ka kufi më të ulët.

Kur do ta fitoj pagesën e grantit?

Pasi projekti të implementohet plotësisht, mund të aplikoni për verifikimin e projektit. Sapo të verifikohet me sukses projekti, Bankat partnere do të kërkojnë pagesën e grantit nga BERZH dhe do të transferojnë grantin në llogarinë tuaj menjëherë pasi ta kenë pranuar.

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.