REZULTATET

Programi për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë ka financuar 51 projekte deri tani, me një total prej €13.37 milionë.

Grafiku më poshtë tregon ndarjen e projekteve të financuara sipas sektorit të industrisë.

Situata deri më: 31.12.2020

Vendndodhja e projekteve sipas rajoneve