REZULTATET

 

Programi për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë ka financuar 66 projekte deri tani, me një total prej €17.95 milionë.

Grafiku më poshtë tregon ndarjen e projekteve të financuara sipas sektorit të industrisë.

Situata deri më: 31.06.2021

Vendndodhja e projekteve sipas rajoneve