Linjë e re dhe produkte nga qelqi i kalitur në Kosovë

Gezim Zhdrella – Termopan N.P.SH është biznes individual i cili harton, prodhon dhe shet panele dekorative, dyer dhe dritare PVC dhe të gjitha llojet e qelqit.

Kompania është themeluar në vitin 1992 si një biznes familjar dhe po rritet vazhdimisht, sot ka 31 të punësuar. Falë investimeve në makineri, marketing dhe investimeve në shitje, kompania është bërë një markë e njohur në fushën e prodhimit të paneleve dekorative, dyerve dhe dritareve dhe gjithashtu në prerjen dhe përpunimin e qelqit.

Duke eksploruar tregun për mundësi të reja prodhimi, u kuptua që ka një mungesë makinerish që e kalisin dhe ngjyrosin qelqin. Prandaj kompania vendosi të investojë në një linjë prodhimi për qelq të kalitur dhe të ngjyrosur që ta furnizojë tregun vendas por edhe të zgjerohet në tregje regjionale. Përveç avantazhit konkurrues dhe rritjes së shitjeve, ky investim po ashtu përmirëson kushtet e shëndetit dhe sigurisë të të punësuarve si dhe cilësinë dhe sigurinë e produktit.

Me ndihmën e Programit për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë, kompania investoi në një furre të re për kalitje dhe ngjyrosje të xhamit.

Termopan fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të projektit, financuar nga Bashkimi Evropian.

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

    • Rregullorja (e BE) Nr. 305/2011 që përcakton kushtet e harmonizuara për tregtimin e produkteve të ndërtimit dhe shfuqizimin e Direktivës së Këshillit 89/106 / KEE
    • Direktiva 2008/98 / EC për mbeturinat dhe shfuqizimin e direktivave të caktuara
    • Direktiva 2006/42 / EC për makineri, dhe ndryshimi i Direktivës 95/16 / EC (rilexim);
    • Direktiva 2014/30 / BE për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me pajtueshmërinë elektromagnetike (rilexim);
    • Direktiva 2014/35 / BE për harmonizimin e ligjeve të shteteve anëtare në lidhje me pajisjet elektrike të dizajnuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit;

Vlera e kredisë

€ 450,000

Vlera e grantit

€ 67,500

Direktivat e BE-së të plotësuara

 

Rregulloret mbi produktet e ndërtimit, mbeturinave, makinerive dhe pajisjeve elektrike.

Investuar në

 

Furrë me temperaturë CAM të Qelqit Sor;

Makinë Teknike DIP për ngjyrosje qelqi

Kursimet e energjisë dhe emitimet e CO2 të shmangura

686 MWh/në vit

238 tCO2/në vit

 

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.