Diagnostika e Avancuar Mjekësore

Spitali Royal Imaging Center sh.p.k është themeluar në prill të vitit 2019 me qëllim që të ofrojë shërbime medicinale me cilësi të lartë për pacientët në Kosovë. Fokusi kryesor i klinikës së re është në problemet shëndetësore ortopedike dhe neurokirurgjike.

Spitali i ri operon në një zonë me 382 m2 në fshatin Preoc, Graçanicë, 5 km larg nga Prishtina, kryeqyteti i Kosovës. Investimi fokusohet në pajisje medicinale të kategorisë së re, të cilat luajnë rol kyç në diagnostikimin e shumë problemeve shëndetësore.

Me ndihmën e Programit për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë, kompania investoi në Rezonancë magnetike (MAGNETOM ESSENZA Tim + Dot sisitem), Tomografi të kompjuterizuar, SOMATOM GO NOW, DEXA (densitometria e kockave – INUS D DXA dhe Ultratinguj diagnostikues (ACUSON NX3 ELITE).

Përveç sigurimit të shërbimeve mjekësore dhe diagnostikuese me cilësi të lartë për pacientët, pajisjet e reja gjithashtu ofrojnë siguri të nivelit të lartë për stafin në klinikë, mundësojnë fleksibilitet të plotë në vendin e punës duke e mbajtur stafin të sigurt nga rrezatimi në mënyrë të përkryer.

The Royal Imaging Center fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të projektit, financuar nga Bashkimi Evropian.

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

    • Direktiva e Këshillit 2013/59 / Euratom e 5 dhjetorit të vitit 2013 që përcakton standardet themelore të sigurisë për mbrojtjen nga rreziqet që vijnë nga ekspozimi ndaj rrezatimit jonizues, dhe shfuqizimin e direktivave 89/618 / Euratom, 90/641 / Euratom, 96/29 / Euratom, 97/43 / Euratom dhe 2003/122 / Euratom;
    • Rregullorja (BE) 2017/745 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 5 Prillit të vitit 2017 mbi pajisjet mjekësore, duke ndryshuar Direktivën 2001/83 / EC, Rregulloren (KE) Nr 178/2002 dhe Rregulloren (KE) Nr 1223/2009 dhe shfuqizimi i direktivave të Këshillit 90/385 / KEZ dhe 93/42 / KEE (Tekst me rëndësi për EEA.);
    • Direktiva 2014/30 / BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 26 shkurtit të vitit 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike (ripunim) Tekst me rëndësi për EEA.

Vlera e kredisë

€ 300,000

Vlera e grantit

€ 45,000

Direktivat e BE-së të plotësuara

 

Rregullore mbi standardet e sigurisë kundër ekspozimit nga rrezatimi, pajisjet mjekësore dhe pajtueshmërinë elektromagnetike

Investuar në

 

Rezonancë magnetike e kompjuterizuar Tomografi

DEXA / densitometria e kockave

Ultratinguj diagnostikues

 

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.