Снабдување со свежо овошје и зеленчук

Износ на кредитот

€ 192,128

Износ на грантот

€ 29,569

ЕУ Директиви усогласени

Регулативи за храна, енергетска ефикасност во градба, стакленички гасови и супстанции што го осиромашуваат озонот

Инвестиција во

Енергетски ефикасен магацинсо комори за ладење, опрема за ладење и рампи за товар.

Заштеда на енергија и намалување на стакленички гасови (GHG)

8 MWh/ год

2 тони CO2/ год

 

ДППТУ Туран Иван Дооел Богданци е основано во 1999 година. Основна активност на компанијата е производство, трговија и извоз на земјоделски производи, свежо овошје и зеленчук во Југоисточна Европа и Русија. Најдобри производи за извоз на компанијата се: зелка, домати, кромид, краставица, пиперки, лубеница, јаболка и грозје.

За проширување на бројот на корисници и одржување на постоечките корисници, како и збогатување со нови производи, расад, пакувања, технологии итн., компанијата редовно учествува на меѓународни и домашни саеми, форуми и Б2Б средби.

Со цел унапредување и експанзија на трговијата со лесно расиплива стока, која е потребно да се  складира на специфична температура (на пример, печурките се складираат на 3 степени, цитрусното овошје може да се чува 2 до 3 месеци доколку е складирано на соодветно контролирана температура и влажност, крушите, исто така, се продаваат после 60 дена од берба и се најдобри доколку зреат на 12 степени, итн.) компанијата инвестираше во градба на нов енергетско ефикасен магацин со три комори за ладење, вклучувајќи механички компресори, испарувачи и кондензатори, услуги за дигитално пишување, јонизатори и хидраулични рампи за товар.

Туран Иван Дооел доби бесплатна техничка помош за оптимизација на инвестицискиот проект и 15% грант со поврат на пари по успешно верификување на проектот, финансирани од Европската Унија.  

Со инвестицијата, компанијата сега е усогласена со бројни Европски стандарди, вклучувајќи ги:

  • Регулатива (ЕК) бр. 1935/2004 – материјали и предмети наменети да дојдат во допир со храна и да ги укинат Директивите 80/590 / ЕЕС
  • Регулатива на ЕУ 2023/2006 – добра производна пракса за материјали и предмети наменети да дојдат во допир со храна
  • Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 10/2011 од 14 јануари 2011 за пластични материјали и артикли наменети да дојдат во контакт со храна
  • Директива 2012/27/EU за енергетска ефикасност, дополнение на Директиви 2009/125/EC и 2010/30/EU и укинати Директиви 2004/8/EC и 2006/32/EC
  • Директива 2010/31/ЕУ за енергетските карактеристики на зградите (преработена)
  • Регулатива (EК) бр. 1005/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 16 септември 2009 година за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка
  • Регулатива (ЕУ) бр. 517/2014 на Европскиот Парламент и на Советот од 16 април 2014 за флуорирани стакленички гасови и укинатата Регулатива (EC) бр. 842/2006

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.