Резултати

Програмата за поддршка на конкурентноста на МСП во Република Северна Македонија досега финансираше 238 проекти, со вкупна вредност од 37.06 милиони евра.

Графиконите подолу ја прикажуваат поделбата на финансираните проекти по индустриски сектор.

Статус до: 31.08.2021 година

Локација на проектите според региони