Резултати

Програмата за поддршка на конкурентноста на МСП во Република Северна Македонија има финансирано 166 проекти до сега, во вкупна вредност од 29.20 милиони.

Графиконот подолу ја покажува поделеноста на финансираните проекти по секторот на индустрија.

Статус до: 31.12.2020

Локација на проектите според региони