Резултати

Програмата за поддршка на конкурентноста на МСП во Република Северна Македонија има финансирано 108 проекти до сега, во вкупна вредност од 22.16 милиони.

Графиконот подолу ја покажува поделеноста на финансираните проекти по секторот на индустрија.

Статус до: 30.03.2020

Број и вредност на финансираните проекти според секторот на дејноста

Број и вредност на финансираните проекти според секторот на дејноста

Сектори Број на финансирани проекти Вредноста на финансираните проекти (€M)
Градежништво 9 1.73
Производство 44 7.88
Храна и пијалоци e 18 3.76
Медицински сектор 3 0.67
Малопродажба и Услуги 22 5.12
Транспорт 12 3.00
Вкупно 108 22.16

Локација на проектите според региони