Резултати

Програмата за поддршка на конкурентноста на МСП во Република Северна Македонија досега финансираше 282 проекти, со вкупна вредност од 43.25 милиони евра.

Графиконите подолу ја прикажуваат поделбата на финансираните проекти по индустриски сектор.

Статус до: 28.02.2022 година

Локација на проектите според региони