RESULTS

Програмата за поддршка на конкурентноста на МСП во Република Северна Македонија има финансирано 128 проекти до сега, во вкупна вредност од 24.77 милиони.

Графиконот подолу ја покажува поделеноста на финансираните проекти по секторот на индустрија.

Статус до: 30.06.2020

Number and Value of Financed Projects by Activity Sector

Number and Value of Financed Projects by Activity Sector

Location of projects by District