Zgjerimi i eksporteve të ëmbëlsirave

Liri NPT është një biznes privat i cili prodhon ëmbëlsira dhe biskota në qytetin e Prizrenit që nga viti 1985. Biznesi tradicional i familjes prodhon më shumë se 121 produkte individuale në kategoritë Turkish Delight, biskota, wafer, çokollatë, bonbone, Helva dhe karamele. Kompania sigurisht ka vazhduar me ndryshimet dhe zhvillimet gjatë 35 viteve të kaluara dhe tashmë është e çertifikuar për ISO 22000: 2005 dhe HACCP. Produktet e Liri eksportohen gjithashtu në Maqedoninë e Veriut, Bosnjë dhe Hercegovinë, Gjermani, Zvicër, Suedi, Itali dhe Mbretërinë e Bashkuar.

Për të siguruar konkurrencën e saj të vazhdueshme në Kosovë dhe në tregjet ndërkombëtare ku eksporton, kompania vendosi të investojë në makineri të reja për disa nga produktet për të përmirësuar cilësinë dhe format duke zvogëluar mbeturinat dhe konsumin e energjisë. Përfitimet shtesë përfshijnë përmirësimin e shëndetit dhe sigurisë në punë si rezultat i një niveli më të lartë të automatizimit të punës.

Me ndihmën e Programit për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë, kompania investoi në tetë makina të reja prodhimi dhe paketimi.

Liri fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe po përfundon implementimin e projektit. Pas verifikimit të suksesshëm të projektit, kompania mund të fitojë grant në vlerë prej 15%, të financuar nga Bashkimi Evropian.

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

  • Rregullorja (KE) Nr. 852/2004 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 29 Prillit 2004 për higjenën e produkteve ushqimore
  • Rregullorja (KE) Nr. 178/2002 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 28 janarit 2002 që përcakton parimet e përgjithshme dhe kërkesat e ligjit të ushqimit, krijimin e Autoritetit Evropian të Sigurisë së Ushqimit dhe përcaktimin e procedurave për çështjet e sigurisë ushqimore
  • Rregullorja (KE) Nr. 1935/2004 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 27 tetorit 2004 për materialet dhe artikujt që synojnë të vijnë në kontakt me ushqimin dhe shfuqizimin e direktivave 80/590 / KEE dhe 89/109 / EE
  • Direktiva 2008/98 / EC për mbeturinat dhe shfuqizimin e direktivave të caktuara
  • Rregullorja (KE) Nr. 1005/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 16 shtatorit 2009 për substancat që shkatërrojnë shtresën e ozonit
  • Direktiva 2009/125 / EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 21 tetorit 2009 që përcakton një kornizë për përcaktimin e kërkesave të eko-modelimit për produktet e lidhura me energjinë
  • Direktiva 2006/42 / EC për makineri, dhe ndryshimi i Direktivës 95/16 / EC (rilexim)

Vlera e kredisë

€ 1,000,000

Vlera e grantit

€ 150,000

Direktivat e BE-së të plotësuara

 

Rregulloret për sigurinë e ushqimit, mbeturinave, varfërimin e shtresës së ozonit, eko dizajn dhe makineri

Investuar në

 

Sallë e re e prodhimit

Makineri prodhimi për 4 produkte të reja

3 linja të reja paketimi

Kursimet e energjisë dhe emitimet e CO2 të shmangura

112 MWh/ në vit

39 tCO2/ në vit

 

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.