Унапредување на медицинските услуги

Износ на кредитот

€ 55,880

Износ на грантот

€ 8,382

Пресретнати ЕУ директиви

Регулативи за медицински апарати

Инвестиција

Колор Доплер апарат за ултра-звук

 

ПЗУ Др. Горан Денковски е формирана во 1994 како приватна здравствена установа и дава услуги на повеќе од 7.000 годишно.  Услугите вклучуваат: општа прагса, специјалистичка интернистичка пракса и биохемиска лабораторија.

Со инвестицијата во ултразвучен колор Доплер апарат, модел на Самсунг HS70A – CW со Прајм, производ на Самсунг Медисон, Кореа, се унапредени здравствените услуги на ехо дијагностика на абдомен, ехо кардиографија, ехо на тироидна жлезда.

Новата машина ја елиминира изложеноста на пациентите на штетни зрачења. Таа исто така има помала потрошувачка на енергија и обезбедува значително повисоко ниво на прецизност во дијагностичките постапки.

Друштвото доби бесплатна техничка помош за оптимизација на инвестицискиот проект и 15% грант, како готовински поврат после успешната верификација на проектот, а сите финансирани од Европската Унија.  

Сега, со инвестицијата компанијата се усогласува со широк спектар на стандарди, воедно:

    • Регулатива (ЕУ) 2017/745 на Европскиот Парламент и на Советот од 5 април 2017 година за медицински апарати, проширена Директива 2001/83/EК,
    • Регулатива (EК) бр. 178/2002 и Регулатива (EК) бр 1223/2009 и укинување на Директивите на Советот 90/385/ЕЕЗ и 93/42/ЕЕЗ (текст со релевантност за ЕЕА.)
Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.