Нова производствена машина во компанија за бисквити

Износ на кредитот

€ 55,765

Износ на грантот

€ 8,365

Пресретнати ЕУ директиви

Регулативи за безбедност на храна, отпад и отпад од пакување

 

Инвестиција во

 

Автоматска машина за сендвич бисквити

 

Компанијата Виа Пром Охрид е производител на разновидни бисквити.  Деловниот модел на Виа Пром се базира на следните клучни столбови кои ги разликуваат од конкуренцијата: примена на автентични технолошки процеси, користење природни состојки и релативно ниска цена на производ.

Компанијата е извозно ориентирана од почетокот на работењето. До 2012 година извозните активности биле фокусирани на балканските земки. Во изминатите неколку години Виа Пром го проширила извозот во земји на ЕУ (главно Обединетото Кралство, Холандија, Германија, Шведска  и Данска) како и на Среден Исток.

Виа Пром инестираше во нова автоматска машина за сендвич бисквити. Новата инвестиција го намалува влијанието на животната средина на компанијата бидејќи новата технологија ја намалува количината на отпад од пакувањето и користи помалку енергија од претходната. Со новата машина значително е унапредена безбедноста и здравје на вработените со оглед на тоа дека машината припаѓа на посладната генерација автоматизирана модерна технологија која елиминира повреди на работно место и ергономични карактеристики во текот на работа со машината.

Друштвото доби бесплатна техничка помош за оптимизација на инвестицискиот проект и 15% грант, како готовински поврат после успешната верификација на проектот, а сите финансирани од Европската Унија.   

Сега, со инвестицијата компанијата се усогласува со широк спектар на стандарди, воедно:

  • Регулатива (EC) бр. 852/2004 за хигиена на прехрамбените производи;
  • Регулатива (ЕК) бр. 1935/2004 – материјали и предмети наменети да дојдат во допир со храна и наменета да ги укине Директивите 80/590/ЕЕЗ;
  • Регулатива на ЕУ 2023/2006 – добра производна пракса за материјали и предмети наменети да дојдат во допир  со храна;
  • Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 10/2011 од 14 јануари 2011 година за пластични материјали и предмети наменети да дојдат во контакт со храна;
  • Директива 2006/42/EК за машинство, и изменување и дополнување на Директивата 95/16/EC (преработена);
  • Директива 2008/98/EК за отпад.
  • Директива 1994/62/EК за пакување и отпад од пакување.
Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.