ПРИОРИТЕТНИ ЕУ ДИРЕКТИВИ

РЕГУЛАТИВА

Следниве ЕУ директиви имаат критична важност и ургентност за имплементација од страна на Под-заемопримачите во Република Северна Македонија. Листата на  индикативни и не сеопфатни дополнителни ЕУ Директиви може да биде апликативна за специфични Под-заемопримачи, зависно од секторот на работење.

2001/95/ЕК – Директива за општа безбедност на производ

 

1993/465/EEК Одлука на Советот –  Модули за различните фази на постапките за оцена на сообразноста и правилата за ставање и употреба на ознаката за сообразност CE, кои се со намера да се користат во Директивите за техничка хармонизација – охрабрување за имплементација на  ISO9000 системот за управување со квалитет

Регулатива (ЕК) бр. 1935/2004 – материјали и предмети наменети да дојдат во допир со храна и да ги укинат Директивите 80/590 / ЕЕС

Регулатива на ЕУ 2023/2006 – добра производна пракса за материјали и предмети наменети да дојдат во допир со храна

EN 1672-2 (2009) машини за преработка на храна – Основни концепти – дел 2: хигиенски барања

Регулатива (ЕК) бр. 178/2002 – утврдување на општите принципи и барања на законот за храна, формирање на Европската агенција за безбедност на храна и утврдување на постапки во врска со безбедност на храната и понатамошни модификации

Регулатива (ЕУ) бр. 305/2011 – утврдување хармонизирани услови за пласман на градежни производи и укинување на Директивата 89/106 / ЕЕС на Советот

1989/0391/EEC – Воведување на мерки за поттикнување на подобрувања во безбедноста и здравјето на работниците на работното место – охрабрување за спроведување на ISO18000 систем за управување со здравје и безбедност

1989/654/EEC – Минимални барања за безбедност и здравје за работното место

2009/104/EК – Употреба на работна опрема што се однесува на минималните барања за безбедност и здравје при употребата на работна опрема од страна на работниците на работното место (втора посебна Директива во смисла на член 16 (1) од Директивата 89/391 / ЕЕС)

1989/656/EEС – Минимални здравствени и безбедносни барања за употреба од страна на работниците на лична заштитна опрема на работното место

1992/58/EEC – Минимални барања за обезбедување на здравствени и / или безбедносни знаци на работа

1990/269/ЕЕС – Минимални барања за безбедност и здравје при рачното ракување со товарите, каде постои ризик особено за повреда на грбот на работниците

2003/10/EК – Минимални здравствени и безбедносни барања во врска со изложеноста на работниците на ризиците кои произлегуваат од физички агенси (бучава)

2002/44/EК – Минимални здравствени и безбедносни барања во однос на изложеноста на работниците на ризиците кои произлегуваат од физички агенси (вибрации)

2009/161/EУ – Индикативни гранични вредности за професионална изложеност – утврдување на трета листа на индикативни гранични вредности за професионална изложеност при имплементација на Директивата 98/24 / ЕЗ на Советот и изменување на Директивата 2000/39/ЕЗ на Комисијата

1999/13/EК – Ограничување на емисиите на испарливи органски соединенија поради употреба на органски растворувачи во одредени активности и инсталации

1999/92/EК – Минимални барања за подобрување на безбедноста и здравствената заштита на работниците потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери

1992/85/EК – Воведување на мерки за поттикнување на подобрувања во безбедноста и здравјето при работа на бремени вработени и вработени кои неодамна се породиле или дојат

Директива 2014/35/EУ за хармонизација на законите на земјите членки што се однесуваат на електрична опрема, дизајнирана за употреба во рамките на одредени напонски ограничувања

Директива 2006/42/EК за машини и за изменување на Директивата 95/16/EК (преработена), Директива 2014/30/ЕУ за усогласување на законите на земјите членки што се однесуваат на електромагнетна компатибилност (преработена)

Регулативата (ЕК) бр. 661/2009 за барањата за одобрение на тип за општата безбедност на моторните возила, нивните приколки и системи, компоненти и посебни технички единици наменети за истите

Регулатива (ЕУ) бр. 167/2013 за одобрување и надзор на пазарот на земјоделски и шумски возила Текст со важност за ЕЕО

Директива 2014/68/ЕУ за усогласување на законите на земјите членки во врска со обезбедувањето на пазарот на опрема под притисок

Директива 93/42/ЕЕС за медицински помагала

Регулатива 761/2001/ЕК – Доброволно учество на организациите во еколошко управување и ревизорска шема на Заедницата (EMAS) – охрабрување за имплементирање на ISO14000 систем за управување со животната средина

2008/1/EК – Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

2006/11/EК – Загадување предизвикано од одредени опасни супстанции испуштени во водната средина на Заедницата

1994/62/EК – Пакување и отпад од пакување

1991/689/EК – Опасен отпад

1999/31/EК – Депонија за отпад

2000/76/EК – Согорување на отпадот

Директива 2012/27/EУ на Европскиот парламент и на Советот од 25 октомври 2012 година за енергетска ефикасност, изменувајќи ги директивите 2009/125/EК и 2010/30 / ЕУ и укинување на Директивите 2004/8/ЕК и 2006/32/ЕK

Директива 2010/31/ЕУ за енергетските карактеристики на зградите (преработена)

Директива 2009/28/ЕK за промовирање на употребата на енергија од обновливи извори и за изменување и дополнување на Директивата 2001/77/ЕK и 2003/30/ЕK Регулатива (ЕК) бр. 1005/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 16 септември 2009 година за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка (текст со релевантност за ЕЕО)

Директива 2010/75/EУ за индустриски емисии (интегрирано спречување и контрола на загадувањето), реконструирана, Текст со важност за ЕЕО

Директива 2006/12/EК за отпад

Директива 91/689/EEC за опасен отпад

Директива 2000/60/ЕК за утврдување на рамка за акција на Заедницата во областа на политиката за вода (Директива за вода)

2012/19/EУ за отпадна електрична и електронска опрема

2002/96/EК – Отпадна електрична и електронска опрема

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.