ИНВЕСТИЦИСКИ ГРАНТОВИ

ПОДДРШКА

Секој проект ќе добие инвестициска поддршка (грант) до 15% по успешната имплементација и верификација на проектот:

 • Пресметката за износот на инвестициската поддршка која се плаќа на проектот и/или на заемопримателот ќе биде спроведена од страна на Верификациски консултант (ВК) и е наведена во Извештајот за верификација.
 • Инвестициската поддршка се пресметува како вредност еднаква на 15% од пониската вредност меѓу:
 • подобната вредност на кредитот, или
 • подобниот инвестициски трошок на Проектот, без вклучен износ за ДДВ поврзан со инвестицијата.

Нема да се исплати инвестициска поддршка доколку се појави било кој од следниве случаи:

 • кредитот е финансиран, во целост, или дел од отплатите вратени од кредитот
 • кредитот е исплатен пред датата на Договорот за кредит меѓу ЕБОР и Партнерската банка
 • кредити за кои Договор за кредит е склучен по 1-ви мај 2022 година
 • имплементацијата и комплетирањето на релевантниот Проект не е верификуван од Верификацискиот консултант на, или пo 1-ви септември 2023
 • кредитот бил користен за Проект кој користел, или се очекува да користи друг грант
 • кредитот е отплатен пред верификацијата на Проектот
 • инвестициската поддршка не била исплатена од страна на ЕБОР кон Партнерската банка на, или по 1-ви октомври 2023