EBRD extends €5 million to Banka për Biznes in Kosovo

EBRD extends €5 million to Banka për Biznes in Kosovo

Programi i përkrahur nga BE për ta rritur konkurrueshmërinë e bizneseve të vogla në vend

    • 5 milionë euro hua për Bankën për Biznes për kredidhënie për NVM lokale
    • Kredi për bizneset e vogla dhe të mesme për ta rritur konkurrueshmërinë
    • Grante nga BE për ta bërë financimin më të përballueshëm

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) po i jep kredi prej 5 milionë euro Bankës për Biznes në Kosovë për ta përkrahur konkurrueshmërinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) brenda vendit. Ky transaksion do të jetë linja e dytë për Bankën për Biznes nën të njëjtin program, duke kapitalizuar mbi ekspertizën dhe njohuritë e ndërtuara pas shfrytëzimit të plotë të linjës së mëparshme të nënshkruar në 2018.

Fondet do t’i përkrahin bizneset e vogla lokale për t’i arritur standardet më të mira të industrisë dhe për t’i zbatuar direktivat e Bashkimit Evropian (BE). Synohet që të inkurajohen NVM që të investojnë në gradime në tri fusha kryesore: mbrojtjen e mjedisit, shëndetin dhe sigurinë si dhe cilësinë e produktit. Të paktën 60 për qind e të gjitha kredive do t’i përkrahin investimet e kursimit të energjisë.

NVM-të pjesëmarrëse do të kenë gjithashtu qasje në këshilla dhe njohuri të përshtatura për prezantimin dhe zbatimin e standardeve dhe direktivave për t’i bërë ato më konkurruese në tregjet e BE-së. Ato do të përfitojnë edhe nga grante me vlerë deri në 15 për qind të shumës totale të huasë me përfundimin e suksesshëm të projektit. Asistenca teknike dhe grantet e dedikuara financohen nga Bashkimi Evropian në kuadër të Mjetit për Zhvillim dhe Inovacion të Sipërmarrjes në Ballkanin Perëndimor (WB EDIF).

Këto fonde janë pjesë e një iniciative më të gjerë nga BERZH dhe BE që inkurajojnë NVM-të në Ballkanin Perëndimor të investojnë në projekte që përmirësojnë konkurrueshmërinë e tyre në tregjet lokale e të jashtme.

Matteo Colangeli, Drejtor Rajonal i BERZH-it për Ballkanin Perëndimor, tha: “Jemi shumë të kënaqur që do ta shtojmë bashkëpunimin tonë me Bankën për Biznes dhe do t’i përkrahim më tej NVM-të vendore. Financimi i ri do ta lehtësojë qasjen në financa të strukturuar mirë për bizneset e vogla, duke i ndihmuar ata të bëhen më konkurrues dhe të rikuperohen nga efektet negative pas pandemisë”.

“Përmes këtij mjeti dhe punës sonë të përbashkët, ne do t’u mundësojmë ndërmarrjeve kosovare qasje më të lehtë në financim dhe do t’u mundësojmë NVM-ve të arrijnë standardet e BE-së dhe të zgjerohen në rajon dhe ndërkombëtarisht. BE-ja është dhe do të vazhdojë të jetë donatori, investitori dhe partneri tregtar më i madh në Kosovë”, nënvizoi Luigi Brusa, Shef i Seksionit për Bashkëpunim në Zyrën e BE-së.

Arton Celina, Drejtor Ekzekutiv i Bankës për Biznes tha: “Me këtë marrëveshje që ne po nënshkruajmë për herë të dytë me BERZH, BPB vazhdon të dëshmojë që është dora e djathtë e bizneseze të vogla dhe micro dhe mbetet e përkushtuar të ndihmojë këtë kategori me projekte të ndryshme. Kjo linjë kreditore ndihmon jo vetëm klientët tanë, por edhe kontribuon në performancën e përgjithshme të SME-ve në Kosovë. Kështu, ato bëhen më konkurruese në tregjet vendore e rajonale. Strategjia jonë poashtu fokusohet në implementimin e projekteve të tilla më të avancuara.”

Banka për Biznes është themeluar në vitin 2001 dhe ofron një gamë të gjerë të produkteve bankare komerciale, me fokus të veçantë tek NVM-të.

BERZH i ka investuar 545 milionë euro në Kosovë që kur filloi të operojë në vitin 2012. Prioritetet strategjike të Bankës brenda vendit janë promovimi i ekonomisë së gjelbër, përkrahjes për zhvillim konkurrues të sektorit privat dhe nxitja e integrimit rajonal.

 

BERZH dhe BE zgjerojnë mbështetjen e tyre për konkurrueshmërinë e NVM-ve në Kosovë

BERZH dhe BE zgjerojnë mbështetjen e tyre për konkurrueshmërinë e NVM-ve në Kosovë

Mbi 130 përfaqësues të bizneseve në Kosovë u informuan rreth mundësive të financimit të cilat e mbështesin konkurrencën dhe zhvillimin e eksportit.

Prishtina, 18.05.2021

63 Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme në Kosovë tashmë kanë përfituar nga Programi për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve i mbështetur nga BERZH dhe BE, i cili ofron një kombinim të kredive dhe granteve për të ndihmuar NVM-të të investojnë për ta rritur konkurrueshmërinë e tyre.

Këto investime, me një vlerë totale prej mbi 17 milionë €, kanë kontribuar për të mbajtur në punë mbi 2,000. Vetëm 15 ndërmarrje të vogla dhe të mesme që janë mbështetur gjenden në Prishtinë, ndërsa 48 NVM janë jashtë kryeqytetit.

Sektori me numrin më të lartë të projekteve të financuara është prodhimi.

Këto janë disa nga pikat e paraqitura në një punëtori online të organizuar dje, me qëllim për të prezantuar mundësitë e financimit për bizneset e vogla në Kosovë, dhe kjo punëtori u ndoq nga më shumë se 130 përfaqësues biznesi.

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) i ka dedikuar 30 milion € fonde në kuadër të për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë, të cilat po ju huazohen NVM-ve përmes bankave komerciale: ProCredit Bank Kosova, Banka Per Biznes dhe Raiffeisen Bank Kosova e cila sapo ju bashkua programit.

Programi synon të ndërtojë një ekonomi më konkurruese, të gjelbër dhe të integruar mirë në Kosovë duke ju siguruar bizneseve të vogla dhe të mesme qasje në financa të strukturuara mirë dhe këshillim biznesi.

Pas investimit të suksesshëm, NVM-të gjithashtu mund të përfitojnë nga një grant prej 15% në vlerën e kredisë, të financuar nga BE.

“Kosova përballet me tre sfida kryesore ekonomike: (1) korniza ligjore e qëndrueshme, e parashikueshme dhe e detyrueshme, (2) sigurimi i kërkesë, pra aftësitë e duhura të plotësojnë kërkesën në tregun e punës dhe (3) lehtësimi i qasjes në knoë-hoë dhe financa. Ne jemi këtu për të mbështetur zhvillimin e biznesit dhe rritjen e mundësive të punësimit për njerëzit në Kosovë”, tha Riccardo Serri, Zëvendës Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë.

BE ka investuar 5 milion € për të siguruar një grant deri në 15% për secilën kredi të marrë nga një prej bankave partnere lokale prej kompanisë përfituese sipas këtij programi, me qëllim të synimit të investimeve në teknologji të reja dhe përmirësimin e kapacitetit.

Neil Taylor, Kryesues i zyrës së BERZH-it në Kosovë tha: “NVM-të janë prekur keq nga kriza njëvjeçare e coronavirusit. BERZH, së bashku me partnerët tanë BE si dhe tri bankat tona partnere, jemi këtu për të ndihmuar bizneset të rikuperohen dhe për të forcuar aftësinë e tyre për të eksportuar në BE, si dhe për të shpejtuar tranzicionin për një ekonomi më të gjelbër, më të qëndrueshme. Një gjë që kam mësuar gjatë tre viteve të fundit duke jetuar këtu është se me pak ndihmë, sipërmarrësit këtu mund të jenë me të vërtetë, tepër inovativë”.

Rëndësia e mbështetjes së BE-së u theksua gjithashtu në diskutimin panel me tri Bankat Partnere. Giovanni Vaccari, Menaxheri i Projektit i konsorciumit të Konsulentëve të Projektit, i udhëhequr nga RINA Consulting S.P.A., shpjegoi përfitimet dhe mekanizmat e Programit, nga ideja e projektit te verifikimi dhe pagesa e grantit, për audiencën e më shumë se 130 përfaqësuesve nga bizneset lokale.